Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Brugland: de vennootschap onder firma Brugland , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50375563 en gevestigd Rachmaninowlaan 43 te Eindhoven;
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een Overeenkomst tot uitvoering van een of meer van de Diensten van Brugland is gesloten;

- Diensten : de door Brugland op de markt gebrachte diensten zoals, maar niet beperkt tot, onderzoek, Contact Tuningstraject, coaching en advies, begeleidingstraject, gesprekken, workshops, trainingen, bijscholing, lezingen;

- Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk de Diensten van Brugland afneemt;

- Overeenkomst : de Overeenkomst tussen Brugland en Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Brugland en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Brugland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;

3. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van Opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

1. Alle door Brugland opgestelde aanbiedingen en/of offertes en vermelde prijzen zijn vrijblijvend. Brugland behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.

2. In de offerte en/of overeenkomst worden de prijzen duidelijk vermeld. In beginsel worden de prijzen exclusief btw vermeld tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Brugland beschikbare informatie en gegevens van Deelnemer.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Brugland zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Brugland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte beschikbaar stellen voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

3. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan Brugland verstrekken.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brugland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Brugland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brugland zijn verstrekt, heeft Brugland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van Opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal Opdrachtgever aan Brugland de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

Artikel 5.  Wijziging & annulering van de Overeenkomst door Brugland

1. Brugland behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van Brugland te liggen of omstandigheden waarvan Brugland bij het sluiten van de Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en waardoor Brugland tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Brugland aan Opdrachtgever een alternatief. Indien Opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.

2. Brugland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

3. Ingeval van annulering van de Overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Brugland zal in dit geval aan Opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren. Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de Overeenkomst dat wordt geannuleerd.

Artikel 6. Wijziging & annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever

1. Een geplande afspraak in verband met uitvoering van de Overeenkomst kan slechts in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

2. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. In de navolgende leden worden de specifieke voorwaarden omtrent annulering vermeld in verband met het specifieke Dienst welke wordt geannuleerd.

3. Bij annulering van een workshop, training en aanverwante Diensten dient Opdrachtgever bij annulering vanaf 6 tot 2 weken voor de aanvang van de start van de uitvoering van de Overeenkomst 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering van 2 weken tot 5 dagen voor aanvang dient Opdrachtgever 75% van deze kosten te betalen en bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang 100% van deze kosten.

4. Indien geplande bijeenkomsten in het kader van coaching en/of advies dan wel andere begeleidingstrajecten en/of aanverwante Diensten binnen 48 uur tot uiterlijk 24 uur voor aanvang door Opdrachtgever en/of Deelnemer worden geannuleerd, wordt 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht. Ingeval binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd worden de volledige kosten (100%) in rekening gebracht.

5. In geval van (tussentijdse) annulering van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de kosten. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Brugland is Opdrachtgever te allen tijde 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

Artikel 7. Geheimhouding

  1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
  2. De persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, van Opdrachtgever/Deelnemer worden slechts verwerkt om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Opdrachtgever/Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Brugland. Mocht Opdrachtgever/Deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten en/of eventuele vermelding op de website van Brugland dan kan dit schriftelijk aan Brugland worden gemeld.

Artikel 8. Contractduur en opzegging

1. De Overeenkomst tussen Brugland   en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden in acht te nemen of zolang dat annulering van de afgesproken Overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is; bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 (een) maand of zolang dat annulering van de afgesproken Overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is.

3. Indien door opzegging van Opdrachtgever kosten voortvloeien doordat Brugland   zijn verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van Opdrachtgever.

4. Brugland en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

-                      Opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 dagen na aanmaning;

-                      Opdrachtgever of Brugland enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;

-                      surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of Brugland wordt aangevraagd ofuitgesproken.

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

1. De vorderingen van Brugland op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Brugland ter kennis gekomen omstandigheden Brugland goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Brugland de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Brugland bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Brugland schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 (acht)dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Brugland.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Brugland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever of Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever/Deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaak.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Brugland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.

2. Het in lid 1 bedoelde honorarium is exclusief btw vermeld tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Indien Brugland met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Brugland desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Brugland mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Brugland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 12. Betaling

  1. Betaling vindt slechts plaats na facturering van Brugland aan Opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Brugland is gerechtigd uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst afhankelijk te stellen van vooruitbetaling. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van het desbetreffende (gedeelte van de) Overeenkomst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
  3. Betaling dient in ieder geval plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
  4. Indien Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Brugland  voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.                   Brugland is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de uitvoering van de Producten en/of Diensten dan wel de wijziging of annulering hiervan door Brugland, tenzij aan Brugland opzet of grove schuld kan worden verweten.

2.                   Brugland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brugland is uitgegaan van door Opdrachtgever/Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brugland kenbaar behoorde te zijn.

3.                   Brugland is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of enige andere door Brugland aan Opdrachtgever/Deelnemer ter beschikking gestelde informatie.

4.                   Opdrachtgever vrijwaart Brugland voor eventuele aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeit uit de door Brugland verstrekte adviezen, diensten en/of goederen.

5.                   Aansprakelijkheid van Brugland voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

6.                   Iedere eventuele aansprakelijkheid van Brugland uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot een maximumbedrag, gelijk aan de door Opdrachtgever terzake van de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brugland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brugland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brugland worden daaronder begrepen.

2. Brugland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brugland haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Brugland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brugland niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Brugland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15  Intellectuele Eigendomsrechten

1.                   De intellectuele eigendomsrechten op de door Brugland aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviezen, materialen en de website van Brugland berust bij Brugland. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de adviezen, het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brugland.

2.                   Brugland behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens de uitvoering van Diensten en deze te gebruiken voor eigen opleidings- en promotieactiviteiten. Dit zal te allen tijde vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd. Tevens behoudt Brugland zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.

3.                   Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de uitvoering van een Dienst door Opdrachtgever is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op elke Overeenkomst tussen Brugland en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, zullen in principe aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement van Brugland, tenzij de wet anders voorschrijft.